Rodzaje zanieczyszczeń środowiska

19 czerwca, 2009

Ludzka działalność charakteryzuje się ogromną różnorodnością i praktycznie na każdym jej polu mogą być generowane zanieczyszczenia. Ze względu na środowisko, lub obszar występowania skażenia, zanieczyszczenia środowiska można podzielić na: zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody oraz zanieczyszczenia krajobrazu. Ze względu na rodzaj samych zanieczyszczeń wyodrębniamy: pyły, gazy, ścieki, odpady, skażenia promieniotwórcze, ale też hałas i światło.

Antropogeniczne zanieczyszczenie powietrza powstaje głównie w wyniku emisji do atmosfery szkodliwych pyłów, gazów i aerozoli, będących efektem działalności przemysłowej, przetwórczej i transportowej.

Zanieczyszczenia wody to głównie efekt skażenia wód ściekami i odpadami. Dodatkowymi czynnikami zanieczyszczającymi są: transport wodny (wpływ bezpośredni) i używanie pestycydów i nawozów sztucznych w rolnictwie, środki te za pośrednictwem gleby trafiają do wód gruntowych i w ten sposób dostają się do obiegu. Poza tym sam obieg wody w przyrodzie ulega znacznemu zaburzeniu, co powodowane jest systematycznym niszczeniem lasów, niewłaściwą gospodarką rolną i rozwojem miast.

Gleby zanieczyszczane są głównie poprzez nadmierne i nieodpowiedzialne składowanie odpadów, stosowanie nawozów i środków ochrony roślin i pośrednio w efekcie zanieczyszczenia powietrza, opadów i wód gruntowych.

Zanieczyszczenia krajobrazu to przede wszystkim wszechobecne śmieci, składowiska odpadów, wysypiska, hałdy i zniszczenia powstające w wyniku eksploatacji złóż kopalnych, a więc wszystko to, co w znaczny sposób obniża walory estetyczne otoczenia i niejednokrotnie przyczynia się do destrukcji okolicznych ekosystemów.

Zanieczyszczenia światłem czy hałasem nie powodują zagrożeń związanych z konkretnym środowiskiem (powietrznym, lądowym lub wodnym), mogą wydać się wyolbrzymianiem problemu, jednak jak dowodzą badania naukowe są one coraz poważniejszym zagrożeniem w okolicach wielkich miast i w samych aglomeracjach miejskich. Sztuczne światło źle wpływa na funkcje życiowe zwierząt i ludzi. W przypadku zwierząt negatywny wpływ nadmiaru światła odbija się zwłaszcza organizmach prowadzących nocny tryb życia, ale cierpią też ptaki – miejskie światła wywołują u nich dezorientację w czasie migracji. Ludziom z kolei odradza się spania w miejscach oświetlanych światłem latarni ulicznych, powoduje to zaburzenia fizjologiczne snu i w skrajnych przypadkach może prowadzić do bezsenności i wycieńczenia organizmu.

Szkodliwego wpływu hałasu już raczej nikt nie kwestionuje, a jak zbadali naukowcy ok. 40% mieszkańców Europy żyje w warunkach, w których hałas generowany przez ruch uliczny w dzień przekracza 55 decybeli (poważne podrażnienie słuchu), czyli poziom bezpieczny dla człowieka, a 30% Europejczyków nawet w nocy narażonych jest na poziom hałasu rzędu 30 decybeli, na tym poziomie zakłócony zostaje sen.

Ochrona środowiska. Główne informacje.

30 stycznia, 2009

Ochrona środowiska jest to całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnego, zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody). Nauka o ochronie środowiska to sozologia.

Sposoby ochrony środowiska:

* racjonalne kształtowanie środowiska i gospodarowanie zasobami środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
* przeciwdziałanie zanieczyszczeniom,
* utrzymywanie i przywracanie elementów przyrodniczych do stanu właściwego.

Obowiązek ochrony środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).

Kwestia ochrony środowiska jest często wykorzystywana jako argument w walce rdzennych ludów przeciw (efektowi) globalizacji ingerującej w ich życie. Nauka stosowana o ochronie środowiska dzieli się na dwa nurty: główny „antropocentryczny” lub hierarchiczny, i bardziej radykalny „ekocentryczny” lub egalitarny.  Termin ochrona środowiska jest związany z innymi współczesnymi terminami takimi jak: edukacja ekologiczna, ekozarządzanie, wydajność w gospodarowaniu zasobami środowiska i minimalizacja zanieczyszczeń, odpowiedzialność środowiskowa oraz ekoetyka.